ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

De huidige algemene voorwaarden regelen de contracten met betrekking tot de Congressen, evenementen en eLearning georganiseerd door de VZW iCANN Life Sciences.

2. Beperking van aansprakelijkheid

iCANN Life Sciences VZW is niet aansprakelijk voor enig verlies, schade, vertraging of geldelijk verlies van welke aard dan ook veroorzaakt door: handelingen van overheidsinstanties; handelingen met feitelijk of schijnbaar gezag; stakingen, arbeidsconflicten, weersomstandigheden, onlusten, handelingen of nalatigheden van douane- of quarantainebeambten, handelingen van veiligheidsvervoerders, handelingen van staatsvijanden, risico's verbonden aan een noodtoestand, risico's verbonden aan een oorlogstoestand, terroristische handelingen, uitsluiting van aansprakelijkheid voor handelingen van derden (podia, uitgaansgelegenheden, hotels, ...).

3. Annulering, beëindiging

Alle annuleringen moeten per e-mail worden verstuurd naar congress@icannlifesciences.org.

Partnerschapscontract

Annuleringen die tot 2 maanden (60 dagen) voor de aanvang van het evenement/de conferentie worden ontvangen, worden volledig terugbetaald, verminderd met een administratieve vergoeding van 25% van het totale bedrag van het partnerschap.
Bij annulering binnen 60 dagen voor de conferentie/evenement vindt om geen enkele reden restitutie plaats.

Deelname aan congressen

Annuleringen die tot 1 maand (30 dagen) voor het evenement/de conferentie worden ontvangen, worden volledig terugbetaald, verminderd met een administratieve vergoeding van 25% van het totale bedrag van het partnerschap.
Bij annulering binnen 30 dagen voor de conferentie/evenement vindt om geen enkele reden restitutie plaats.

e-Learning

Nadat de bestelling van een eLearning cursus door u is goedgekeurd en betaald, wordt er om geen enkele reden nog restitutie verleend.

4. Partnerschapscontract

iCANN Life Sciences vzw heeft het recht om het partnerschapscontract te beëindigen om elke belangrijke reden, i.e:

  • Indien overmacht of andere omstandigheden (d.w.z. de omstandigheden opgesomd in punt 2) buiten de wil van de NPO de uitvoering van het contract onuitvoerbaar maken;

  • Indien de VZW gegronde redenen heeft om aan te nemen dat het evenement buiten haar schuld het goed functioneren, de veiligheid of de publieke reputatie van de VZW in gevaar kan brengen.

In geval van annulering door de VZW gerechtvaardigd, heeft de exposant geen recht op terugbetaling van de schade.

5. Wetenschappelijke inhoud

De VZW behoudt zich tevens het recht voor om het gepubliceerde programma, presentaties, workshops, sprekers, honoraria of locaties zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid te wijzigen.

6. Betalingsvoorwaarden, toepasselijk recht en jurisdictie

Partnerschapsovereenkomst

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, dient deze factuur binnen de 15 dagen na factuurdatum te worden betaald.

In geval van niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een moratoire interest van 12% per jaar verschuldigd. Bovendien zal elke vertraging van rechtswege een schadevergoeding met zich meebrengen die als een boetebeding is vastgesteld op 15% van de onbetaalde factuur met een minimum van 125 €.

Deelname aan congressen

De deelnamekosten voor de door iCANN Life Sciences georganiseerde congressen dienen vooraf te worden betaald, ten laatste 10 werkdagen voor de effectieve datum van het congres.

e-Learning

Toegang tot onze e-Learning cursussen kan alleen worden verleend na betaling van de vergoeding voor de geselecteerde e-Learning cursus. De gratis e-Learning-sessies zijn per definitie gratis, maar moeten wel worden geregistreerd. De inschrijving moet volledig worden ingevuld met de verplichte inschrijvingsvelden die op ons inschrijvingsformulier zijn vermeld.
Uw RIZIV-nummer moet correct worden vermeld, zodat de RIZIV-accreditatie kan gevalideerd en toegekend worden.

Elk geschil tussen de partijen is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.