WETTELIJKE KENNISGEVING

iCANN Life Sciences ASBL
Rue Victor Hugo 175
1030 Bruxelles
Bedrijfsnr : 0664 702 990

Penningmeester : Dr Michel NYST, Secretaris : Dr Werner VANNESTE
E-mail : more@icannlifesciences.org

Deze pagina beschrijft de wettelijke kennisgevingen die van toepassing zijn op elke internetgebruiker die deze site bezoekt. Door het te raadplegen, verplicht u zich zonder voorbehoud om ze te respecteren. De wettelijke vermeldingen kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij moedigen u aan ze regelmatig te raadplegen. Door de site te bezoeken en uw RIZIV-nummer in te voeren, bevestigt u dat u een gezondheidswerker bent.

Het doel van de VZW iCANN Life Sciences is het bevorderen en verspreiden van informatie over belangrijke ontwikkelingen op medisch gebied onder diverse actoren in de gezondheidszorg, zoals huisartsen of specialisten, apothekers, ziekenhuispersoneel, patiëntenverenigingen en de diverse volksgezondheidsdiensten.

De vereniging heeft tot doel voorlichtings- of opleidingscampagnes te bevorderen en op te zetten voor een breed publiek, om het inzicht in de meest voorkomende pathologieën te verbeteren en aldus preventieve screening, therapietrouw en medische follow-up aan te moedigen.

Lijst van directe toegangslinks naar de verschillende secties:
1. Intellectuele eigendom
2. Aard van de informatie
3. Links naar andere sites
4. Nominatieve en andere informatie
5. Beperking van de aansprakelijkheid
6. Beschikbaarheid van de website
7. Wettelijke kennisgeving
8. Kredieten

1. Intellectuele eigendom

Deze site is eigendom van en wordt beheerd door iCANN Life Sciences VZW. Geen enkel onderdeel van de site mag worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, heruitgegeven, geladen, vervormd, verzonden of gedistribueerd op welke wijze dan ook, in welk medium dan ook, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de VZW, met uitzondering van strikt gebruik voor persdoeleinden en onder voorbehoud van naleving van de intellectuele eigendomsrechten en alle andere vermelde eigendomsrechten. Alleen privékopieën zijn toegestaan voor persoonlijk, privé- en niet-commercieel gebruik op uw eigen computer. De volgende kennisgeving moet worden weergegeven op elke geautoriseerde kopie van alle of een deel van de inhoud van de Site: "COPYRIGHT iCANN Life Sciences. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN". Elk geoorloofd gebruik van de elementen die de site samenstellen of erop voorkomen, moet gebeuren zonder vervorming, wijziging of aanpassing op welke manier dan ook, en met inachtneming van de bepalingen inzake de communicatie met beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector. iCANN Life Sciences of zijn partners behouden zich het recht voor om elke daad van inbreuk op zijn intellectuele eigendomsrechten te vervolgen.

2. Aard van de informatie

De Site kan u meningen aanbieden van geraadpleegde deskundigen op een bepaald gebied dat verband houdt met de inhoud van de Site of uittreksels uit persartikelen. Deze informatie geeft enkel de mening van de geraadpleegde deskundige of van de krant weer, en niet noodzakelijk die van de VZW. Deze deskundigen zijn geen werknemers en ontvangen geen vergoeding voor het gebruik van hun mening door iCANN Life Sciences. De VZW is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie en meningen in dergelijke materialen. De meningen van de deskundigen geven een persoonlijke mening weer en mogen nooit worden geïnterpreteerd als de mening of de verantwoordelijkheid van de VZW.

3. Links naar andere sites

De VZW kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige site van derden waartoe u toegang heeft via de Site. Wij hebben geen enkele controle over de inhoud van deze sites van derden, die volledig onafhankelijk blijven. Bovendien betekent het bestaan van een link tussen de site en een site van derden niet dat de VZW de inhoud van deze site en a fortiori het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt, op enigerlei wijze goedkeurt. Bovendien is het uw verantwoordelijkheid om de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om elke besmetting van de Site door, met name, één of meer "virussen", "Trojaanse paarden" of elke andere "parasiet" te vermijden. Externe sites kunnen hyperlinks naar de Site bevatten. Een dergelijke link mag niet worden geïnstalleerd zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de VZW. De vzw is in geen geval verantwoordelijk voor de onbeschikbaarheid van dergelijke sites en onderzoekt, controleert, keurt of is niet verantwoordelijk voor de inhoud, reclame, producten of andere elementen die op of via deze sites beschikbaar zijn, met uitzondering van die welke betrekking hebben op de organisatie van haar eigen conferenties.

.

4. Persoonlijke en andere informatie

iCANN Life Sciences zal geen persoonlijke informatie die u via e-mail verstrekt, doorgeven aan derden. Deze informatie zal alleen worden gebruikt om u zo efficiënt mogelijk te kunnen antwoorden. Overeenkomstig de wet op de bescherming van persoonsgegevens van 8 december 1992, alsook Richtlijn 95/46/EG en elke nieuwe bepaling die deze zou vervangen, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 14 april 2016. U hebt het recht op toegang tot, wijziging, rechtzetting en verwijdering van uw persoonsgegevens. Om dit te doen, volstaat het een verzoek in te dienen: Online: privacy@icannlifesciences.org Per post: iCANN Life Sciences VZW, Victor Hugostraat 175 - 1030 Brussel, België.

Cookies

Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens die door een webserver naar de browser van de gebruiker wordt gestuurd en op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen om gegevens bij te houden. Sommige delen van de website werken op basis van de in cookies opgeslagen profielinformatie. De website maakt op twee manieren gebruik van cookies. In de eerste plaats worden cookies gebruikt om u als gebruiker te identificeren, zodat u de website kunt gebruiken. Deze cookies worden aan het einde van een sessie gewist, tenzij u er uitdrukkelijk voor kiest uw gebruikersnaam en wachtwoord te bewaren. Cookies worden dan gebruikt om informatie op te slaan voor toekomstig gebruik, en om uw gebruikersvoorkeuren op te slaan. Cookies zijn een integraal onderdeel van de functionaliteit van deze website. Als uw browser geen cookies accepteert, kunt u deze website niet gebruiken. Naast persoonsgegevens registreert de website ook niet-persoonlijke gegevens (aantal en duur van de bezoeken, voorkeuren, enz.). Deze gegevens worden gebruikt om de website en het gebruik ervan te verbeteren, bijvoorbeeld door informatie te tonen op basis van de interesses van de gebruiker. De VZW ontvangt periodiek een samenvatting van de ingevoerde gegevens, die anoniem worden gemaakt en niet rechtstreeks tot identificeerbare gebruikers kunnen worden herleid. Aan de hand van deze gegevens kan de individuele gebruiker dus op geen enkele wijze worden geïdentificeerd. De ingevoerde gezondheidsparameters zijn alleen zichtbaar op de individuele pagina van de geregistreerde bezoeker. Deze gegevens worden zodanig beschermd dat een individuele geregistreerde gebruiker, na het invoeren van zijn of haar gebruikersnaam en wachtwoord (registratieproces), alleen zijn of haar eigen persoonlijke gegevens kan zien.

Deactivering van cookies

ndien u bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies, kunt u deze in uw browser deactiveren. Meer informatie over het uitschakelen van cookies in uw browser kunt u vinden op de website van de ontwikkelaars van uw browser:
Google Chrome / Microsoft - Internet Explorer / Mozilla - Firefox / Apple - Safari / Opera
Mobiele toestellen: Android / IOS
Om websitebezoekers meer controle te geven, heeft Google de Google Analytics Opt-out Browser Add-on ontwikkeld. Deze add-on voorkomt dat gegevens over uw bezoek naar Google Analytics worden gestuurd. Google Analytics Opt-out Browser Add-on voorkomt niet dat informatie wordt verzonden naar andere web analytics softwa

5. Beperking van aansprakelijkheid

ICANN Life Sciences stelt alles in het werk om naar beste vermogen te zorgen voor de juistheid en actualisering van de op de Site gepubliceerde informatie, waarvan zij zich het recht voorbehoudt de inhoud te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren. De VZW kan echter niet instaan voor de juistheid, nauwkeurigheid, actualisering of volledigheid van de informatie die op de site ter beschikking wordt gesteld. Bijgevolg, en met uitzondering van directe schade die het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van iCANN Life Sciences, wijst iCANN Life Sciences alle verantwoordelijkheid af voor: elke onnauwkeurigheid, onnauwkeurigheid of weglating met betrekking tot de informatie die beschikbaar is op de Site voor elke schade als gevolg van frauduleuze inbraak door een derde, die leidt tot een wijziging van de informatie of elementen die op de Site ter beschikking worden gesteld; en meer in het algemeen voor elke schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen.

6. Beschikbaarheid van de website

U erkent dat (i) het technisch onmogelijk is om de Site vrij van gebreken te leveren en dat iCANN Life Sciences geen enkele verplichting kan aangaan om dit te doen; (ii) gebreken ertoe kunnen leiden dat de Site tijdelijk niet beschikbaar is; en (iii) de werking van de Site kan worden beïnvloed door gebeurtenissen en/of omstandigheden waarover iCANN Life Sciences geen controle heeft, zoals bijvoorbeeld transmissie- en communicatievoorzieningen tussen u en iCANN Life Sciences of tussen iCANN Life Sciences en andere netwerken. iCANN Life Sciences en/of haar leveranciers kunnen te allen tijde de Site geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent, wijzigen of opheffen om onderhoud te plegen en/of verbeteringen en/of wijzigingen aan te brengen aan de Site. De VZW is niet verantwoordelijk voor enige wijziging, opschorting of onderbreking van de Site.

7. Wettelijke kennisgeving

De Site en de inhoud ervan worden beheerst door het Belgisch recht, en elk eventueel geschil dienaangaande zal onderworpen zijn aan de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

8. Kredieten

© iCANN Life Sciences